برای تجربه بهتر لطفا مرورگر خود را به گوگل کروم، فایرفاکس، اپرا و یا اینترنت اکسپلورر تغییر دهید
 • خرید اینترنتی رایپنینگ سرویکال بالن
توضیحات
قیمت : برای قیمت تماس بگیرید
نوع آگهی : فروش یا ارائه
تاریخ : ۱۳۹۹-۰۷-۰۶
وضعیت : بدون استفاده
موقعیت :ساری , خیابان پانزده خرداد , خیابان پیام نور فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی می مد

رایپنینگ سرویکال بالن

مطمئن و بی خطر برای آماده کردن سرویکس و آغاز القاء زایمان بعد از ۱۲ ساعت بدون دارو

روش ﺳﺎده و ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﺮدن ﮔﺮدن رﺣﻢ در ﻣﻮارد ﺳﺮوﯾﮑﺲ ﻫﺎی ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮارض روﺷ ﻬﺎی ﻣﺘﺪاول داروﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺎﻟﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ و ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﯾﻦ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ دﯾﻼﺗﺎﺳﯿﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮوﯾﮑﺲ، ﮐﺎﻫﺶﻣﯿﺰان ﺳﺰارﯾﻦ، ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺷﺮوع اﻟﻘﺎء ﺗﺎ زاﯾﻤﺎن و ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺧﻼف ﺳﻮﻧﺪ ﻓﻮﻟﯽاز ﺟﻨﺲ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن (ﺑﺪون آﻟﺮژی) بوده و دارای دو ﺑﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای راﯾﭙﻨﯿﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

اﯾﻦ ﺑﺎﻟﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﺶ ﺗﺎ دوازده ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺪن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ بعدا جایگزاری اﻟﻘﺎء زاﯾﻤﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.

راﯾﭙﻨﯿﻨﮓ ﺳﺮوﯾﮑﺎل ﺑﺎﻟﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ Cook Medical آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﻌﺪود روﺷﻬﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ FDA

از این محصول برای اتساع مکانیکی کانال دهانه رحم قبل از القای زایمان در مدت زمانی که دهانه رحم برای القای نامطلوب است استفاده می شود

نیازی به کشش ندارد.

باعث ایجاد فشار ثابت بر روی سیستم داخلی و خارجی در طول فرآیند اتساع می شود.

اجازه می دهد تا برای یک روش اتساع کاملا مکانیکی.

اﯾﻦ ﮐﺎﺗﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺑﺎﻟﻦ (دﺑﻞ ﺑﺎﻟﻦ) ﺳﺒﺐ: اﻟﻘﺎء ﻓﺸﺎر ﺗﺪرﯾﺠﯽ و داﺋﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دو ﺑﺎﻟﻦ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﮑﺲ (ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ) ﺟﺪا ﺷﺪن ﻏﺸﺎء آﻣﻨﯿﻮن ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺑﺎﻟﻦ داﺧﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ را از دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ، ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎﻟﻦ وارد رﺣﻢ ﺷﻮﻧﺪ، داﺧﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎﻟﻨﯽ ﮐﻪ در رﺣﻢ اﺳﺖ را ﺑﺎ ۴۰ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺎﯾﻊ رﺣﻢ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺷﺪ وﺳﯿﻠﻪ را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﯿﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎﻟﻨﯽ ﮐﻪ در واژن در ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ۲۰ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﯾﻊ رﺣﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ. وﻗﺘﯽ ﻫﺮ دو ﺑﺎﻟﻦ در دو ﻃﺮف دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ، ﻣﺎﯾﻊ درون ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﺎ ۸۰ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﺑﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ زﯾﺮ ۱۲ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ.


مشاهده و خرید محصول

ارتباط با ما :

همراه: ۰۹۱۲۹۲۱۴۲۰۷

همراه: ۰۹۰۵۵۵۲۴۲۰۷

فکس : ۸۹۷۸۷۴۶۶-۰۲۱

۵/۵ (۱ Review)

توجه: آگهی را با دقت مطالعه کنید و از کالا و خدمات مطلوب خود مطمئن شویدآگهی های مشابه

فروش دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی در مازندران
برای قیمت تماس بگیرید

فروش دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی در مازندران

 • 09129214207

 • ساری
تاریخ ارسال: ۱۳۹۹-۰۷-۱۶
ژل ضد عفونی کننده دست در مازندران
برای قیمت تماس بگیرید

ژل ضد عفونی کننده دست در مازندران

 • 09129214207

 • خیابان ولیعصر ، نرسیده به سه راه جمهوری ، کوچه رجب بیگی
تاریخ ارسال: ۱۳۹۹-۰۷-۱۰
تجهیزات پزشکی در مازندران
برای قیمت تماس بگیرید

تجهیزات پزشکی در مازندران

 • 09129214207

 • خیابان ولیعصر ، نرسیده به سه راه جمهوری ، کوچه رجب بیگی
تاریخ ارسال: ۱۳۹۹-۰۷-۰۹
خرید هولدر نگهدارنده ماسک صورت پزشکی
برای قیمت تماس بگیرید

خرید هولدر نگهدارنده ماسک صورت پزشکی

 • 09129214207

 • خیابان ولیعصر ، نرسیده به سه راه جمهوری ، کوچه رجب بیگی
تاریخ ارسال: ۱۳۹۹-۰۷-۰۹
سیفتی باکس در مازندران

سیفتی باکس در مازندران

 • 09129214207

 • خیابان ولیعصر ، نرسیده به سه راه جمهوری ، کوچه رجب بیگی
تاریخ ارسال: ۱۳۹۹-۰۷-۰۸
بالا