برای قیمت تماس بگیرید

مرکز فروش گاو وگوساله سیمینتال وهلشتاین باخلوص بالا واوزان مختلف جهت پروار وداشتی بشرط سلامت دام وتاییده دامپزشک با قیمت...

  • 09113705424

  • بندرترکمن
  • وضعیتاستفاده شده
2020-04-28
بالا